KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kościerzyna 01.01.2023       
 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Rafał Darecki

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet USG Doppler Rafał Darecki z siedzibą w ul. Chojnicka 11, 83-400 Kościerzyna, którego reprezentuje Rafał Darecki Właściciel,
2) Osobą do kontaktu w kwestiach związanych z Ochroną Danych Osobowych jest Rafał Darecki. Kontakt możliwy jest pod numerem tel. nr. 502 488 725 lub adresem email usg@usgdoppler.com,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania procedury medycznej na podstawie art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Gabinet USG Doppler Rafał Darecki i upoważnione podmioty medyczne,
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. wykonania procedury medycznej bieżącej i przyszłej,

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia i udostępniania danych,
7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
9) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu
10) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą na zabezpieczonym sprzęcie informatycznym / rozwiązaniu bazodanowym z monitorowanym dostępem dla upoważnionych podmiotów medycznych i bez dostępu dla osób trzecich.